Toiminta-ajatus

Perhekotimme on yksityinen ammatillinen perhekoti, joka tarjoaa lapsille/nuorille ammattitaitoista hoitoa ja kasvatusta turvallisessa ja viihtyisessä ympäristössä. Perhekodissamme otetaan huomioon lapsen yksilölliset tarpeet ja mahdollisiin ongelmiin puututaan välittömästi. 

Kasvatus periaatteenamme on yksilöllisyyteen,toiminnallisuuteen sosiaalisuuteen, suvaitsevaisuuteen ja yhteistyöhön pyrkivä kasvatus. Kodissamme vallitsee terveelliset elämäntavat, joihin kuuluu säännölliset päivärytmi-, ja ruokailuajat, riittävä lepo ja liikunta. Yhdessä toimiminen sekä lasten omaisiin yhteyden pitäminen on keskeistä perhekodin toimintaa. Koko työmme pääajatuksena on työskennellä tavoitteellisesti jokaisen lapsen/nuoren kohdalla.


Kasvatusperiaatteet

Perhekodissa työmme perustuu yksilölliseen huomiointiin, luottamukseen, yhteistyöhön, joustavuuteen sekä tavoitteellisuuteen. Tarjoamme lapsille/ nuorille turvallisen ja vakaan ympäristön kasvaa ja elää. Jokainen lapsi voi kasvaa omana yksilönään, mitä korostaen jokaisen henkilökohtaisiin tarpeisiin pyritään vastaamaan. 

Tukiverkostojen (koulu, omaiset, sosiaalityöntekijät, kuntoutukseen osallistuvat tahot) toimiminen on tärkeää lapsen/nuoren tasapainoisen kasvun kannalta. Kaikkea perhekodin toimintaa ohjaa tavoitteellisuus, jota ylläpidetään säännöllisesti tarkastettavilla suunnitelmilla.

Perhekodissamme on huolehtiva ja kannustava kasvatusmalli. Kasvatusmetodeihin kuuluu monta osa-aluetta, joiden avulla pyrimme edistämään lapsen kokonaispersoonallisuuden kehittymistä. Pyrimme työssämme huomiomaan fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen, eettisen ja uskonnollisen kasvatuksen tavoitteet.


Hoito- ja kasvatussuunnitelma

Perhekodissa pyrimme tukemaan lapsen/nuoren kokonaisvaltaista kasvamista itsenäiseksi, vastuulliseksi kansalaiseksi. Jokaista lasta koskevat samat säännöt ja ohjeet, jotka olemme yhdessä päättäneet.  Tuemme lapsia/nuoria ottamaan vastuuta oman kehitystasonsa mukaisesti. Myönteinen palaute ja kannustava ilmapiiri ovat perusedellytyksiä perhekotimme arjessa.

Jokaiselle lapselle/nuorelle on tehty henkilökohtainen asiakassuunnitelma, johon on kirjattu hoidolliset tarpeet sekä tavoitteet. Hoidolliset tarpeet koskevat fyysisestä kasvusta ja terveydestä huolehtimista. Monipuolinen ravinto, säännöllinen päivä-ja unirytmi sekä liikunta/ulkoilu ovat tärkeitä hyvinvoinnin tekijöitä. Työhömme perhekodissa kuuluu myös perusterveydenhuollosta huolehtiminen. Näiden lisäksi lapsille/nuorille tarjotaan tarvittaessa kuntoutukseen liittyviä palveluja. Koulunkäynnin ja arkielämän lisäksi lapsilla/nuorilla on mahdollisuus harrastaa vapaa-aikanaan erilaisia harrastuksia mm. ratsastus, kuntosali ja rullalautailu.